Algemene voorwaarden

Welkom bij Find Your Room:

Wij hanteren voor onze huurders de volgende voorwaarden:

1. Indien u zich inschrijft op de website gaat krijgt u automatisch het nieuwste aanbod van Find Your Room. De kosten zijn eenmalig 20 euro.

2. Indien u zich inschrijft zal Find Your Room voor u op zoek gaan naar woonruimte indien u dit aangeeft.

3. De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.

4. Met een zoekopdracht kan kandidaat huurder opdracht geven tot het zoeken naar de geschikte woonruimte en geeft aan hiervoor bereidt te zijn tot betaling van zoekopdracht kosten.

5. Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos. Deze bezichtiging vindt pas plaats nadat kandidaat-huurder akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden van Find Your Room.

6. Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte wordt een intentieverklaring tot huur getekend.

7. Na ondertekening van de intentieverklaring verklaart de kandidaat-huurder zich bereidt tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden.

8. Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat- huurder zelf.

9. Alle door Find Your Room gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge als op de website zijn ten alle tijden onder voorbehoudt. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.

10. Alle door Find Your Room en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Find Your Room kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Find Your Room verstrekte informatie.

11. Find Your Room is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

12. Find Your Room is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Find Your Room is verstrekt.

13. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en Find Your Room is Nederlands recht van toepassing.

Welcome at Find Your Room:

1. If you register on the website, you will automatically receive the latest offering from Find Your Room. The one-time costs are 20 euro.

2. If you subscribe at Find Your Room and want Find Your Room search for your studio or appartment we charge a search fee.

3. The offered living space on website is offered by landlord.

4. With a search request we send you latest offers we can find.

5. A view from a living space by the prospective lessee is always without obligation and free of charge. This tour before candidate-tenant has agreed to the terms and conditions of Find Your Room.

6. If after viewing a candidate-tenant wants to rent he has to sign a letter of intent to rent.

7. After the signature of the letter of intent tenant agrees to rent the living space, unless the landlord decides not to rent the object.

8. If tenant rents a property through Find Your Room all risk is for lessee itself.

9. all offers made by Find Your Room of living space both written,spoken or on the website can be rented out without warning to other parties if no letter of intent is signed.

10. Landlords have the last options for deciding if they will agree with tenant, Find Your Room is not responsible.

11. Find Your Room is not responsible for the way in which landlord, after the establishment of a tenancy agreement, whether or not fulfills its obligations. Candidate-tenant must directly deal with the landlord.

12. Find Your Room is not liable for the consequences of inaccuracies, omissions, or destroy things in the rental agreement for invalidity resulting from incorrect information which has been provided by the landlord to Find Your Room.

13. For all disputes between candidate-tenant and Find Your Room the Dutch law is applicable.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!